SecurDisc Viewer 1.4.1.0

SecurDisc Viewer 1.4.1.0

Nero AG – Shareware –
ra khỏi 28 phiếu
SecurDisc Viewer представляет собой отдельное приложение, входящее в комплект
платформы технологии SecurDisc. Это приложение является единственным, позво-
ляющим открывать документы в формате PDF, предварительно защищенные паролем
с использованием технологии SecurDisc и/или защищенные от копирования с приме-
нением функции защиты от копирования SecurDisc.
Защита от копирования SecurDisc позволяет эффективно контролировать распростра-
нение электронных документов, поскольку защищенные от копирования документы (в
настоящее время только PDF) можно только читать, но не копировать, а также их
нельзя редактировать или пересылать электронным способом.
Файлы, защищенные при помощи технологии SecurDisc, могут распространяться толь-
ко с использованием оригинального DVD-носителя, который может быть прочитан ад-
ресатом при помощи привода с поддержкой технологии SecurDisc и приложения Se-
curDisc Viewer. Файлы невозможно скопировать или сохранить под другим именем.

Tổng quan

SecurDisc Viewer là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Nero AG.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 314 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SecurDisc Viewer là 1.4.1.0, phát hành vào ngày 01/09/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

SecurDisc Viewer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của SecurDisc Viewer đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SecurDisc Viewer!

Cài đặt

người sử dụng 314 UpdateStar có SecurDisc Viewer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Nero AG
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản